วันนี้วันพระใหญ่ “วันมาฆบูชา”
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก
“โอวาทปาฏิโมกข์ ” คำสอนอันเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา มีเนื้อหามุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
โดยพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร ในตอนเช้า และเวียนเทียน รักษาศีลกันตามวัดใกล้บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดทั้งวันนะคะ 🥰💕

สอบถามโปรโมชั่น / สั่งซื้อสินค้า

Line ID : @zenocollagen

โทร 065-915-5938

Zeno Collagen
@zenobiotech.th สุขภาพ/ความงาม